Chcete více informací? Zaregistrujte se nebo se přihlaste.

Je váš kosmetický salon v pronájmu? Máte nárok na příspěvek na nájemné.

Je váš kosmetický salon v pronájmu? Máte nárok na příspěvek na nájemné.

Je váš kosmetický salon v pronájmu? Máte nárok na příspěvek na nájemné.  Od 22. října se program podpory COVID–Nájemné vztahuje, mimo jiné, na kosmetické salony, které jsou v nájmu.

Na jakou částku máte nárok

Výše podpory činí 50 % rozhodného nájemného na rozhodné období. Není třeba jakákoli součinnost pronajímatele (poskytnutí jakékoli slevy na nájemném není požadováno).

 

Kde se žádost on-line podává

Žádost se podává na této adrese: https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/default

 

Zákon o kompenzačním bonusu 500 Kč za kalendářní den pro kosmetické salony a další dotčené OSVČ a malé firmy by měl jít k podpisu prezidentovi ještě tento týden. V ideálním případě bude mužné žádat o kompenzaci již v tomto týdnu, a to zpětně od 22. 10.

 

Doplňující informace k žádosti o příspěvek na nájemné

Jste oprávněným žadatelem? Musíte splnit tyto podmínky:

 • Jste podnikatelem (fyzickou, nebo právnickou osobou) a vykonáváte podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.
 • Užíváte provozovnu, která není ve vašem vlastnictví, na základě nájemní smlouvy uzavřené s pronajímatelem a účinné před datem 1. července 2020.

Nájemce a pronajímatel nesmí být pro účely čerpání podpory dle tohoto programu:

 • osobami blízkými dle ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (ustanovení o osobách blízkých dle § 22 NOZ není aplikováno na orgány obchodních korporací, např. PO otce může pronajímat provozovnu FO syna, nebo PO syna)
 • ve vztahu osoby ovládající a ovládané dle ust. § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,
 • osobami jednajícími ve shodě dle ust. § 78 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,
  ve vztahu, kdy jeden z nich vůči druhému uplatňuje podstatný vliv dle ust. § 22 odst. 5 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. ve znění pozdějších předpisů,
 • osobami, které jsou součástí jednoho konsolidačního celku dle ust. § 22 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké podmínky je třeba splnit, aby byla podpora přiznána

Uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu před podáním žádosti. Došlo-li k odložení plateb nájemného žadatelem o podporu na základě zák. č. 210/2020 Sb., nebo dohodou mezi žadatelem o podporu a pronajímatelem, považuje se podmínka za splněnou, dojde-li k uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu před podáním žádosti o poskytnutí podpory.

Co je třeba doložit?

Všechny potřebné doklady a čestná prohlášení budou pro žadatele připraveny v informačním systému. Jsou jimi např.:

 • Čestné prohlášení příjemce podpory o tom, že je oprávněným žadatelem a splňuje všechny podmínky Výzvy 2.
 • Čestné prohlášení pronajímatele, o existujícím nájemním vztahu.
 • Doklad potvrzující uhrazení obvyklé výše nájemného za dva po sobě jdoucí měsíce z období od 1. července 2019 do 30. června 2020. Pokud byla nájemní smlouva uzavřena po 30. dubnu 2020, bude přílohou doklad o uhrazení nájemného od uzavření nájemní smlouvy do 30. června 2020.
 • Doporučená forma dokladu o uhrazení je výpis z účtu, potvrzení o provedené úhradě nebo příjmový pokladní doklad.
 • Doklad potvrzující uhrazení části rozhodného nájemného na danou provozovnu alespoň ve výši požadované podpory.
 • Čestná prohlášení budou opatřena elektronickými nebo ověřenými podpisy.
Zpět na přehled článků